උසස් පෙළ සිසුන් අගෝ.1 වැනිදාට පෙර හැඳුනුම්පත් ගත යුතුයි | දිනමිණ

උසස් පෙළ සිසුන් අගෝ.1 වැනිදාට පෙර හැඳුනුම්පත් ගත යුතුයි

කමනි අල්විස්

 අ‍.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙනුවෙන් ලබා ගත යුතු ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍ර අගෝස්තු පළමුවැනිදාට පෙර පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබිය යුතු බවට එහි කොමසාරිස් ජෙනරාල් ආර්.එම්.එස්. සරත් කුමාර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ කිසිම ප්‍රමාදයක් නැති බවත් සරත් කුමාර මහතා පැවසීය.

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කැර තවම ජාතික හැඳුනුම්පත් ලැබී නැත්නම් අප්‍රමාදව ඒ බව වහාම 011 2593634 අංකය වෙත ෆැක්ස් පණිවිඩයකින් දන්වන ලෙසටද කොමසාරිස් ජෙනරාල් සරත් කුමාර මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.

ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා ඉල්ලුම්පත් දෙලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් ලැබී ඇත. ඒ අතරින් එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් ජාතික හැඳුනුම්පත් පාසල්වලට නිකුත් කැර ඇත.

ඉල්ලුම්කරුට වයස අවුරුදු දහසය සම්පූර්ණ වීම සමඟ ඉතිරි ඉල්ලුම්පත් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදුවන බවත් සඳහන් කරයි.

පාසල් අයදුම්පත්වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙමින් විශේෂ කටයුත්තක් ලෙස සලකමින් අප්‍රමාද එම කාර්ය ඉටු කරන බැවින් ජාතික හැඳුනුම්පත් අවශ්‍ය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් තව ඇතොත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලුම්පත් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.


නව අදහස දක්වන්න