ඡන්දය දාන්න පිළිගත් හැඳුනුම්පතක් අත්‍යවශ්‍යයි | දිනමිණ


 

ඡන්දය දාන්න පිළිගත් හැඳුනුම්පතක් අත්‍යවශ්‍යයි

රන්ජිත් පද්මසිරි

 අපැහැදිලි හැඳුනුම්පත්, අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන මගින් නිකුත් කර ඇති සේවා හැඳුනුම්පත් හා ඡායාරූපය සහිත හෝ රහිත කුවිතාන්සි වැනි ලේඛන වලංගු හැඳුනුම්පත් ලෙස ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී පිළිනොගන්නා නිසා තමන් පිළිගත් හැඳුනුම්පත් මගින් අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමෙන් පමණක් ඡන්දය භාවිතා කිරීමට ඡන්ද දායකයාට ඉඩ ලබාදෙන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

පිළිගත් හැඳුනුම්පත් නොමැති සියලු දෙනා දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ අනු අත්සන සහිත තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් ලබාගත යුතු බවත් ඒ සඳහා ලබන අගෝස්තු 10 වන දිනට පෙර අයදුම් කළ යුතු බව කොමසාරිස් දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ දී තම ඡන්දය භාවිතා කිරීමට ඡන්ද දායකයා සිය ඡායාරූපය සහිත හැඳුනුම්පතක් මගින් තම අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය බව පෙන්වා දෙන මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ඒ සඳහා මූලික වශයෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, වලංගු රියදුරු පත්‍රය, රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත, ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිකුත් කළ වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ පූජක හැඳුනුම්පත මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව 2015 ජනාධිපතිවරණය 2012 – 2013 හා 2014 වර්ෂ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සඳහා නිකුත් කළ තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව කීය.

තමන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවා නිලධාරි හෝ වතු අධිකාරිවරයා මගින් තාවකාලික හැඳුනුම්පත් අයදුම් කළ හැකිය.

 

නව අදහස දක්වන්න