එන්න යන්න වලව නදී | දිනමිණ

එන්න යන්න වලව නදී

විමුක්ති දුෂාන්ත

දිනමිණ Y කණ්ඩායම පසුගිය දවස් වල අපුරු සංචාරයක් ගියා...

ඒ වලවේ නදිය දැකබලාගන්න.

දිනමිණ Y කණ්ඩායම විතරක් තනියම ඒ අසිරිය විඳගන්නේ නැතුව ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ගෙනත්..

බලන්න,

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"9986","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image"}}]]


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...