ගුරු පාර | දිනමිණ

ගුරු පාර

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

නිර්නාමික දුරකතන ඇමතුම් අප ඹබ කාටත් ලැබෙනවා.හැබැයි ඒ සියල්ල පිටුපස අප නොදන්නා බලවෙිග ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුලුවන්. ඒ ගැන දැනගන්න ඔබට මේ කතාව අහන්නම වෙනවා.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...