ජීවීතේ දෙස අලුතෙන් බලන්න පුළුවන්ද? | දිනමිණ

ජීවීතේ දෙස අලුතෙන් බලන්න පුළුවන්ද?

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

අපි ජීවීතේ ගොඩක් වරද්ද ගන්නවා.ඒ ඇයි කියලා ඇහැවුවොත් ඒකට උත්තර දෙන්න අපි කාටත් අපහසුයි.ඒත් කොතනක හරි පැටළුණු අපේ ජීවීත වලට පුංචි හෝ මගක් කියන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු පිනක්.ඒ නිසා මේ කතාව ටිකක් අහන්න කියලා අපි ඔබට කියනවා.


අදහස් 1ක් ඇත

beter

නව අදහස දක්වන්න