යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා | දිනමිණ


 

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා

 යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ අමාත්‍යවරු පිරිස දෙමළ සන්ධානයේ නායකයන් වන විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන්, එස්. සුමන්තිරන්, මාවෙයි සේනාධිරාජා යන මන්ත්‍රීවරු සමඟ සාකච්ඡා පැවැත් වූ අයුරු

නව අදහස දක්වන්න