පහ වසර දරුවන්ටද?අම්මලාට ද? | දිනමිණ

පහ වසර දරුවන්ටද?අම්මලාට ද?

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

පහ වසර විභාගය ගැන දරුවන් වගේම අද වැඩිහරියක් උනන්දු වෙන්නේ අම්මලා.හැබැයි අම්මලාගේ තරඟේ නිසාම වැඩි හරියක් දුක්විඳින්නේ දරුවෝ කියලා ඒ අය දන්නේ නැග.ඒ නිසා මේ කතාව ටිකක් අහලා බලන්න.


නව අදහස දක්වන්න