අාචාර්ය පන්ඩිත් අමරදේව උත්තමාචාර | දිනමිණ

අාචාර්ය පන්ඩිත් අමරදේව උත්තමාචාර

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

හෙළයේ මාහා ගාන්ධර්වයාණන් ආචාර්ය පන්ඩිත් අමරදේවයාණන් ජීවන රඟමඩලින් සමුගැනීමේ ශෝචනීය පුවතින් රේඩීයෝ දිනමිණ ඔහුට පුදකළ උත්තමාචාරය.


නව අදහස දක්වන්න