පාරට යෙදෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි වචනය | දිනමිණ

පාරට යෙදෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි වචනය

මාර්ගය නැමැති වචනයට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යෙදෙන ROAD වචනය මෙසේ RODA යනුවෙන් සටහන් කර ඇත්තේ නව ක්‍රමවේදයකට දැයි ගලිගමුව කරවනැල්ල මහා මාර්ගයේ යන පාසල් දරුවෝ විමසති. මෙම නාම පුවරුව සවිකර ඇත්තේ පිංදෙණිය ප්‍රාථමික පාසල ආසන්නයේය. දැන්වීම් පුවරුව සවිකර දැනට සති ගණනක් ගතවි ඇතත් බලධාරින් මේ දෙස ආපසු හැරි නොබැලිම පිළිබදව ගැන ප්‍රදේශවාසිහු මවිතය පළකරති.

සබරගමුව සමූහ


නව අදහස දක්වන්න