ඌවේ පාසැල් 500 ක් සංවර්ධනයට | දිනමිණ

ඌවේ පාසැල් 500 ක් සංවර්ධනයට

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  මගින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති ලගම පාසැල හොදම පාසැල බවට පත්කිරීමේ  රජයේ වැඩසටහන යටතේ ඌව පළාත තුල පිහිටි දුෂ්කර පාසැල් 500 ක් සංවර්ධනය කිරීම සදහා අද්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින්  රුපියල් මිලියන 5000 ක මුදලක් වෙන්කර ඇත.
 
වසර  2016 සිට 2020 වසර තෙක් ක්‍රියාවට නැංවෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය  යටතේ  මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන පාසැල්වල නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම , භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා ගැනිම ,මානව සම්පත් සංවර්ධනය ,ජල විදුලි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නවීකරනය කිරීම ,ඇතුලු සංවර්ධනව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාවට නැංවීමට යෝජිතය.
 
මේ සදහා තෝරාගත් සියලුම පාසැල් වල මේ වන විටත් නියමිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
 
-මීගහකිවුල එන් නවරත්න
 
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...