ආරාධනා ස්වර ගී දැහැන | දිනමිණ

ආරාධනා ස්වර ගී දැහැන

වසන්ත ජයසිංහආරච්චි

ජීවීතයේ දුක සතුට කදුල වේදනාව මේ සියල්ල ඔබ අප කාටත් උරුමයි.ඒ නිසාම ජීවීතයට හරි මග දැනගෙන මේ ගමන යන්න එන්න අපත් සමග ආරාධනා ඉසව්වට.


නව අදහස දක්වන්න