සයිටම් ගැනයි වික්ටර් ගැනයි කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන් සිදු කළ කාලීන ධර්ම දේශනාව - Video | දිනමිණ

සයිටම් ගැනයි වික්ටර් ගැනයි කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන් සිදු කළ කාලීන ධර්ම දේශනාව - Video


අදහස් 1ක් ඇත

demawupiyan ayale giya yugayak bawin hamuduruwane daruwan hadannanam ,baha ane!

පිටු

නව අදහස දක්වන්න