උදාවුණු මේ සොඳුරු බක්මහ ඉසුරුබර වසරක්ම වේවා........ | දිනමිණ

උදාවුණු මේ සොඳුරු බක්මහ ඉසුරුබර වසරක්ම වේවා........

එකම නැකතක ඉදෙන කිරිබත රටට රස බොජුනක්ම වේවා
පුදන හිරු සඳු දෙවිඳු පිහිටෙන් සැමට යහපත උදා වේවා
හමන මඳනල කොවුල් ගී හඬ සිත නිවන කවියක්ම වේවා
උදාවුණු මේ සොඳුරු බක්මහ ඉසුරුබර වසරක්ම වේවා


නව අදහස දක්වන්න