වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් මිලියනයක පිරිසක් පීඩාවට | දිනමිණ


 

වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් මිලියනයක පිරිසක් පීඩාවට

වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 14ක පවුල් 275,778කට අයත් පුද්ගලයන් 1,011,406ක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

මෙම පිරිසෙන් වැඩිම පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේය.

එම දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 66,921කට අයත් පුද්ගලයින් 280,342ක් පීඩාවට පත්ව සිටියි.

පීඩාවට පත්ව සිටින ප්‍රමාණයෙන් විශාල පිරිසක් පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින බවද වාර්තා වේ.

නව අදහස දක්වන්න