රොෂාන් රණසිංහ ඒකාබද්ධයෙන් ඉවත් වෙයි | දිනමිණ

රොෂාන් රණසිංහ ඒකාබද්ධයෙන් ඉවත් වෙයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කටයුතුවලින් ඉවත්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රොෂාන් රණසිංහ ඒකාබද්ධයෙන් ඉවත් වන පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න