20 වන සංශෝධන කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට | දිනමිණ

20 වන සංශෝධන කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක විසින්  20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි. 

නව අදහස දක්වන්න