නැගෙනහිරින් 20 සම්ම්ත වෙයි | දිනමිණ

නැගෙනහිරින් 20 සම්ම්ත වෙයි

සියලු පළාත් සභාවල ඡන්දය එකම දිනක පැවැත් වීමට  යෝජනා කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිත 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව නැගෙනහිර පළාත් සභාවේදී සම්මත වී ඇත. 

යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 24ක් හිමි වී ඇති අතර විපක්ෂව ඡන්ද 8ක් හිමි වී තිබුණි.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...