අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම හෙට සිට | දිනමිණ

අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම හෙට සිට

අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගැසට් නිවේදනයට පසුගිය 12 වැනි දින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් අත්සන් තැබීය.
2016 අංක 14 දරන පනත සහ 2017 අංක 9 දරන පනතින් සංශෝධිත අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම (ස්ථාපිත කිරීම, පරිපාලනය සහ ඉටු කිරීම) සැප්තැම්බර් 15 සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව මෙම ආයතනය පිහිටුවනු ලබන අතර එහි කාර්යයන්, රාජකාරි සහ බලතල ක්‍රියාත්මක වන්නේ සැප්තැම්බර් 15 වනදා සිටය.

ජනාධිපතිතුමා අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වා සතියකට පසුව මෙම කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...