ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය හා වප් මඟුල් උත්සවයෙන්.......... | දිනමිණ

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය හා වප් මඟුල් උත්සවයෙන්..........

ජනපති වප්මඟුල් උළෙලට එක්වෙමින් ඡායාරූපය-සුදත් සිල්වා

නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...