විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් | දිනමිණ

විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

වාර්ෂික අය වැය යෝජනා මඟින් රජයේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන සෑම අවස්ථාවකදීම රජයේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන්ට ද ඉන් හරි අඩක හෝ වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදීම මේ දක්වා පැවති සෑම රජයක ම සාමාන්‍ය සම්මත ප්‍රතිපත්තිය වී තිබුණි. නමුත් පසුගිය අය වැය යෝජනාවකට අනුව රාජ්‍ය සේවකයින් වෙත රු.10000/- ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් සිදු කරන අවස්ථාවේදී විශ්‍රාමිකයින්ව සහමුලින්ම අමතක කර දමා තිබීම කනගාටුවට කරුණකි.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 6/2006 ට අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කිරීමේදී විශ්‍රාමිකයින්ට සිදු වූ අසාධාරණය නිරාකරණය කිරීම උදෙසා ඍජුව මැදිහත්වීමෙන් රජය විසින් විශ්‍රාමික රජයේ සේවකයින් හට ලබාදුන් අනුග්‍රහය ද අපි කිසිසේත් ම අමතක නොකරමු. එනමුත් සමහර විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට නිසි අයුරින් ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවයන් මෙතෙක් නිරාකරණය කර ගැනීමට නොහැකි විය. මේ පිළිබඳව ද කාරුණික අවධානය යොමු කළ යුතුය. යහපාලන රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු ප්‍රතිඥා දී තිබූ පරිදි රාජ්‍ය සේවක වැටුප රු.10000/- කින් ඉහළ නැංවීමට මේ වන විට කටයුතු කර ඇත. දීමනාවක් වශයෙන් මාසිකව ලබාදුන් රු.10000/- 2016 වර්ෂයෙන් ආරම්භ කොට ඉදිරි වර්ෂයන්හිදී ක්‍රමිකව මූලික වැටුපට එකතු වන ආකාරයෙන් ගණනය කිරීම් සිදු කෙරෙන අතර 2020 වර්ෂයේදී රු.10000/- ක වැටුප් වැඩිවීම සම්පූර්ණ කිරීම මේ අනුව සිදු කෙරෙනු ඇත. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් බලයෙහි පිහිටුවීමට සුවිසල් මෙහෙවරක් ඉටු කළ විශ්‍රාමික රාජ්‍ය නිලධාරීන් වන අප හට ද මෙම වැටුප් වැඩි කිරීමට අනුරූපව වැටුප් වැඩි කිරීමක් හෝ දීමනාවක් ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් ඉතාමත් ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. රාජ්‍ය සේවකයින් හට පමණක් ලබාදුන් මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම හේතුවෙන් පෙර පැවති ආකාරයට නැවත වැටුප් විෂමතාවයක් ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැකිය. එබැවින් නිරන්තරයෙන් ම රජයේ හා රජයේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් හට යහපත සලසන ලද වගකිවයුතු රජයක් වශයෙන් විශ්‍රාමික අප වෙත ද ඉහත ගෙවීම්වලින් යම් ප්‍රතිශතයක් හෝ ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි ඉත සිතින් අපේක්ෂා කරමු.

කේ.ජයසේන
ප්‍රධාන ලේකම් රාජ්‍ය සේවා ජාතික විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...