යුත් එකේ පාත් එක | දිනමිණ

යුත් එකේ පාත් එක


නව අදහස දක්වන්න