පාසල් නිල ඇඳුම් වවුචර් දෙසැම්බර් 02 වන දාට පෙර | දිනමිණ

පාසල් නිල ඇඳුම් වවුචර් දෙසැම්බර් 02 වන දාට පෙර

2018 වර්ෂය සඳහා වන පාසල් නිල ඇඳුම් වවුචර් පත් ලබන දෙසැම්බර් 02 වන දාට පෙර නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, මේ වන විට වවුචර් පත්‍ර මුද්‍රණය සඳහා යොමු කර ඇති බව ය.

ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමට විශේෂ කණ්ඩායමක් යොමු කර ඇතැයි ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ ය.

නිසි පරිදි වවුචර් පත් බෙදාහැරීම පිළිබඳව ඉදිරි සති 02 තුළ පාසල් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කිරීමට නියමිත ය.


නව අදහස දක්වන්න