ඉතිහාසයේ පළමු වරට කාබන් බද්දක් | දිනමිණ

ඉතිහාසයේ පළමු වරට කාබන් බද්දක්

මොටර් බයිසිකල් කර් හා  මගී බස්රථ සඳහා කාබන් බද්දක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව අවුරුදු 5කට අඩු මොටර් බයිසිකලයක් සඳහා දිනකට ශත 17ක බද්දකුත් මොටර් කාර් රථයකට දිනකට රු.1.78කුත් බස් රථයක් සඳහා දිනකට රු. 2.74ක් ද පැනවීමට තීරණය කර ඇත.

මේ මගින් එකතු වන අරමුදල් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට යොදවනු ඇති.

නව අදහස දක්වන්න