බදුල්ලේ පාසල් 23ක් නාය යෑමේ අවදානමක | දිනමිණ

බදුල්ලේ පාසල් 23ක් නාය යෑමේ අවදානමක

පාසල් 5ක් ඉවත් කරගන්නැයි උපදෙස්

ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සිදුකළ සමීක්ෂණයකට අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නාය යෑමේ අවදානමට ලක්ව ඇති පාසල් 23ක් හඳුනා ගෙන ඇතැයි එම සංවිධානය නිකුත් කළ වාර්තාව කින් හෙළි වීතිබේ .

මින් බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දියනගල දෙමළ විද්‍යාලය, හාලිඇළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මේමලේ දෙමළ විද්‍යාලය, ඌවපරණගම ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැවේගම විද්‍යාලය, රහුපොළ ග්‍රාමසේවා වසමේ රහුපොළ මුස්ලිම් විද්‍යාලය, හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මීරියබැද්ද දෙමළ විද්‍යාලය යන විදුහල් නාය යෑමේ දැඩි අවදානම් තත්ත්වයේ තිබෙන පාසල් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

එම පාසල් දැනට තිබෙන ස්ථානයෙන් ඉවත්කර වෙනත් සුදුසු ස්ථානවල ස්ථාපිත කළ යුතු බවටද දැනුම් දී ඇත .

මීට අමතරව බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වල්ලූර් දෙමළ විද්‍යාලය, කලෙයිමගල් දෙමළ විද්‍යාලය, වේවැස්ස ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් රාමක්‍රිෂ්ණ දෙමළ විද්‍යාලය, පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ යූරි දෙමළ විද්‍යාලය, පස්සර කණවැරැල්ල අංක 3 දෙමළ විද්‍යාලය, පුහුල්වත්ත ග්‍රාමසේවා වසමේ ගෝනකැලේ දෙමළ විද්‍යාලය, රහුපොළ ග්‍රාමසේවා වසමේ කණවැරැල්ල අංක1 දෙමළ විද්‍යාලය, නමුණුකුල ග්‍රාමසේවා වසමේ පිංඅරාව දෙමළ විද්‍යාලය, ලුණුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අල් අමින් විද්‍යාලය, හාලිඇළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රොසට් දෙමළ විද්‍යාලය, සොරණාතොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කුට්ටියගොල්ල කොබො දෙමළ විද්‍යාලය, වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විජය විද්‍යාලය, හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වල්හපුතැන්න මහා විද්‍යාලය, උඩවෙරිය දෙමළ විද්‍යාලය, හපුතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කහගල දෙමළ විද්‍යාලය, ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කිනලන් දෙමළ විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ලියන්ගහවෙල දෙමළ විද්‍යාලය, මකුල්ඇල්ල මහ විද්‍යාලය යන විදුහල් මෙසේ නාය යාමේ අවදානමක තිබෙන බවට ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පළාතේ දැනට නායයෑම් අවදානම් තත්ත්වයක පවතින බවට හඳුනාගෙන ඇති පාසල් සම්බන්ධ යෙන් සිදු කළ භූ අස්ථාවරය, නායයෑම් ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳව මූලික භූ සමීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

සොරනාතොට සමූහ
ඒ.ජී.චමින්ද


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...