අමාත්‍යාංශ හතරක කාරක සභා වර්තා සළකා බැලීමේ විවාදය අද | දිනමිණ

අමාත්‍යාංශ හතරක කාරක සභා වර්තා සළකා බැලීමේ විවාදය අද

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2018 විවාදයේ විසි දෙවැනි වෙන් කළ දිනය (07) අදයි.

ඒ අනුව කඳුරට නව ගම්මාන,යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය, ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශ යටතේ විශේෂ කාරක සභාවට යොමු කළ වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනේ.


නව අදහස දක්වන්න