යහපාලන රජයෙන් කඳුරට ජනතාවට නිවාස ව්‍යාපෘතියක් | දිනමිණ

යහපාලන රජයෙන් කඳුරට ජනතාවට නිවාස ව්‍යාපෘතියක්

ස්වර්ණා විජේකෝන්
රෝෂන් තුෂාර
මහින්ද අලුත්ගෙදර
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමැති පී. දිගම්බරම්

භාෂා පුහුණු ආයතනය උපාධි ආයතනයක් කරනවා
- ඇමැති ම‍නෝ ග‍නේෂන්

යුද්ධය ඇතිවීම වැළැක්විය හැක්කේ සංහිඳියාවෙන්
- චන්ද්‍රසිරි ගජධීර

බිම් අඟලක් ‍හෝ හිමිව ‍නොතිබූ කඳුරට වතු ජනතාවට ඉතිහාස‍යේ ප්‍රථම වතාවට නිවාස තනාදීමට යහපාලන රජය කටයුතු සම්පාදනය කර ති‍බෙන බව කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමැති පී.දිගම්බරම් මහතා පාර්ලි‍මේන්තු‍වේ දී ඊ‍යේ (07) ප්‍රකාශ ක‍ළේය.

වේත්‍රධාරි අනිල් පරාක්‍රම සමරසේකර මහතා විසින් සෙංකෝලය තැන්පත් කිරීමෙන් පසුව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (07) පෙරවරු 9.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්විය.

වාර්තා හා ලිපිලේඛන පිළිගැන්වීමෙන් පසුව වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් මන්ත්‍රීවරුන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නවලට අදාළ විෂයබාර ඇමැතිවරුන් පිළිතුරු ලබාදුන්හ. කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු, ජාතික සහජීවනය සංවාඳ හා රාජ්‍ය භාෂා සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයන්හි විශේෂ කාරක සභා විවාදය ආරම්භ විණි.

පත්කළ මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා (ජ.වි.‍පෙ ) - ර‍ටේ සංහිඳියාව, ජාතික සමඟිය සම්බන්ධ‍යෙන් අවධානය ‍යොමු කරන අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් පිළිබඳ අද සාකච්ඡා කරනවා. ‍මේ ර‍ටේ සියලු ජන ‍කොටස් වසර 30ක් පමණ යුද්ධ‍යෙන් බැට කෑවා. ‍වෙන ඕනම අමාත්‍යාංශවලට වඩා ‍මේ අමාත්‍යාංශවලට ඉතා විශාල වගකීමක් ති‍බෙනවා. යළි ජාතිවාදය ඇති ‍නොවන පරිදි කටයුතු කරමින් ජාතීන් අතර සමඟිය ඇතිකිරීම සඳහා වුවමනා‍වෙන් මැදිහත් වියයුතුයි. ‍මේ අමාත්‍යාංශවල ඇමැතිවරු ති‍දෙනාම වහාම ඉවත් කළයුතුයි. ඔවුන්ගෙන් අ‍පේක්ෂිත ‍සේවයක් ඉටුවන්නේ නැහැ. ‍යුද ගැටුම් ‍‍හේතු‍වෙන් වැන්දඹුවන් බවට පත්වූ විශාල පිරිසක් උතු‍රේ ‍මෙන්ම දකු‍ණේ ඉන්නවා.

2017 සැප්තැම්බර් 30 වනවිට වියදම් නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය කර තිබෙන්නේ මිලියන 6000ක් පමණයි. සියායට 44 වෙන්කළ මුදලින් වියදම් කර නෑ. ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය සියයට සියයට 91ක් වියදම් කර නෑ. අපට පුද්ගලයෝ වැදගත් නෑ. මුදල් වෙන් කර තිබෙන්නේ ජනතාවගේ දැවෙන ගැටලුවලටයි. මේ අමාත්‍යාංශ මුදල් වැය කරලා වැඩ කරලා නෑ. සුබසාධන මධ්‍යස්ථාන 39ක අවතැන් පුද්ගලයන් 3000ක් සිටිනවා. මේක තවමත් යුද සරණාගතයන් ඉන්නවා. හමුදාව පුද්ගල ඉඩම් අක්කර 5000ක් පමණ තවමත් හමුදාව බාරයේ තියෙනවා. ධීවර වරායන් 11ක් බදු දෙන්න යනවා. මේවා ආරක්ෂක වශයෙන් අතිශය වැදගත් ස්ථාන.

නි‍යෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති ‍සෙල්වම් අ‍ඩේකලනාදන් මහත් මුලසුනට පැමිණි‍යේය.

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු ඇමැති ඩී.එම් ස්වාමිනාදන් මහතා - වැරැදි ‍තොරතුරු පාර්ලි‍මේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න එපා.

පත්කළ මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා (ජ.වි.‍පෙ) - ‍මේ ‍තොරතුරු අපි පාර්ලි‍මේන්තු පුස්තකාල‍යෙන් ලබා‍ගෙන ති‍බෙනවා. ‍ඔබතුමා ළඟ ති‍බෙන දත්ත නිවැරැදි නම් හැන්සාඩ් ගත කරන්න.

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු ඇමැති ඩී.එම් ස්වාමිනාදන් මහතා - අපි විශාල වැඩ‍කොටසක් සිදුකර ති‍බෙනවා. හින්දු ‍කෝවිල් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා.

මාතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා (එ.ජා.ප) - ජාතික භාෂා පුහුණු ආයතනය මඟින් උපාධි ලබා‍දෙන්න පියවර ගතයුතු ‍වෙනවා.

යාපනය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී එස්. ශ්‍රීධරන් මහතා (‍දෙ.ජා.ස) - වතුකර පාසල්වලට ගුරුවරුන් පත්කිරී‍මේ දී විවිධ ප්‍රශ්න ඇතිව ති‍බෙනවා.

ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසංධාන රාජ්‍ය ඇමැති ඒ.එච්.එම් ෆවුසි මහතා - ‍සෞභාග්‍යමත් රටක් ‍වෙනු‍වෙන් ජාතීන් අතර සමඟිය අවශ්‍ය ‍වෙනවා. දිගු කාලීන සාමයක් අ‍පේ රටට අවශ්‍ය ‍වෙනවා. අ‍පේ අමාතයාංශය තුළින් සිදුකරන්නේ ගැටුම් නැවත ඇති ‍නොවන‍සේ කටයුතු කිරීමයි. ජනාධිපතිවරයා‍‍ගේ උප‍දෙස් මත රටපුරා සහජීවනය ඇති කරන්න විවිධ කමිටු හරහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ ව‍ගේම මිතුරු පාසල් ඇතිකිරීම, ඉරිදා දහම් පාසල් අනිවාර්ය කිරීම ආදිය ‍වෙනු‍වෙන් ‍මේ සඳහා පිටුවහලක් ‍වෙනවා. විවිධත්වයට ගරු කරමින් ජීවත්වීම අරමුණු කර‍ගෙන විවිධ ප්‍රතිසංධාන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර ති‍බෙනවා.

‍මහනුවර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී වේළු කුමාර් මහතා (එ.ජා.ප) - ‍දේශපාලන වශ‍යෙන් අයිතිවාසිකම් ‍මෙන්ම ‍ආර්ථික වශ‍යෙන් අපිට ‍මේ වසර කිහිප‍යේ දී යම් යම් ‍දේවල් ලබාගැනීමට හැකිව ති‍බෙනවා.

යාපනය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ඩග්ලස් ‍දේවානන්දා මහතා (ඊ.පී.ඩී.පී ) - වතු කම්කරුවන්ගේ ජීවිත සතුටුදායක මට්ටමක නැහැ. ‍මේ ජනතාව ලයිම් කාමරවල ජීවත්වෙන්නේ. තනි නිවාස ඇති කරනවා නම් ඔවුන්ට මූලික පහසුකම් ලබාදිය යුතු ‍වෙනවා.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් අමර‍සේන මහතා (එ.ජා.ප) - අද වනවිට බන්ධනාගාරවල විශාල තදබදයක් ති‍බෙනවා. සිරකරු‍වෝ ද මනුෂ්‍යයෝද කියලා අහන්න ‍වෙනවා. නව රජය පාලනය බාරගත් පසු 2009 වසරට සා‍පේක්ෂව 2015 වස‍රේ දී බන්ධනාගාර ගතවූ පිරිස් අඩු වී ති‍බෙනවා. බන්ධනාගාර සහ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ අපරාධකරුවන් බිහිවී‍මේ අඩුවක් ති‍බෙනවා. එය යහපාලන ආණ්ඩු‍වේ සුබදායී ලක්ෂණයක් ‍වෙනවා.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රීක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ මහතා (එ.ජා.ප) - හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ‍ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තවමත් රටපුරා වෛරය වපුරවමින් සිටිනවා. ඇතැම් පිරිස් තමන්ගේ දේශපාලන වාසිය වෙනුවෙන් ජාතිවාදය වපුරවමින් සිටිනවා.

මඩකළපුව දිස්ත්‍රීක් මන්ත්‍රී එස් ශ්‍රී නේෂන් මහතා (දෙ.ජා.ස) - ආත්මාර්ථකාමී ලෙස විවේචනය කිරීම වෙනුවට සමස්ත ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරන්න. අපට කවර අභියෝග එල්ල උනත් ඉදිරියට ගමන් කළයුතුයි. බන්ධනාගාර යනු දඬුවම් දීමට ඇති තැනක්ම පමණක් නොවිය යුතුයි. යම් වැරැද්දක් කළ තැනැත්තන් වෙනුවෙන් පුනරුත්ථාපනයක් ලබා දී ඔවුන්ට විකල්ප ජීවිත සකස් කරන තැනක් බවට සිර ගෙවල් පත්විය යුතුයි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී එම් තිලකරාජා මහතා (එ.ජා.ප) - කඳුරට හා නව ගම්මාන අමාත්‍යාංශය යටතේ අපගේ ජනතාවට ඉටුකරන සේවය අපි අගය කළ යුතුයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගම‍ගේ මහතා (එ.ජ.නි.ස) - වතු ජනතාව ‍මේ ර‍ටේ ආර්ථික‍යේ ‍කොටස්කරුවන් ‍වෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. කුමන රජයක් වුවද වතු ජනතාව‍ගේ මූලික ප්‍රශ්න හඳුනාගත යුතු ‍වෙනවා.

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමැති පී. දිගම්බරම් මහතා - 2015 ට පසුව අපි ‍හොඳට වැඩකර ති‍බෙනවා. ‍මේ ආණ්ඩුවට ඉඩම් ‍නොමැති අයට ඉඩමක් හරි ලබා දී ති‍බෙනවා. ඒ නිසා ‍මේ ආණ්ඩුව ව‍ගේ කිසිම ආණ්ඩුවක් අපි ‍වෙනු‍වෙන් වැඩකර නැහැ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලසුනට පැමිණි‍යේය.

මඩකලපු දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි එස් ‍යෝ‍ගේස්වරන් මහතා (‍දෙ.ජා.ස) - ‍මේ අමාත්‍යාංශ තුනම එකතු‍වෙලා ‍කෝවිල් සංවර්ධනය කිරිමට කැපවිය යුතුයි.

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා ඇමැති මනෝ ග‍නේෂන් මහතා - අපි ‍මේ වනවිට මුදල් සියයට 75ක් වියදම් කරලා. තව 25න් වියදම් කරන්න ති‍යෙනවා

‍මඩකලපු දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි එස්. ‍යෝ‍ගේස්වරන් මහතා (‍දෙ.ජා.ස) - නව රාත්‍රි දිනයට දිනයක් ‍වෙන්කරලා නෑ.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී තාරක බාලසූරිය මහතා (එ.ජ.නි.ස) - කඳුරට ජනතාව නුවරඑළියට පමණක් සීමා වන්නේ නැහැ. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක‍යේ ද ඉන්නවා.

මාතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතා (එ.ජ.නි.ස ) - සන්නද්ධ අරගලය අවසන් වුණත් ‍මේ පිළිබඳ මන‍සේ ‍වෙනසක් ඇති ‍නොක‍ළොත් යළි යුද්ධ ඇතිවන්න පුළුවන්. අද වනවිට බන්ධනාගාරවල විශාල තදබදයක් ති‍බෙනවා. මරණ දඬුවම නියමිවූ විශාල පිරිසක් ද සිටිනවා.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නි‍යෝජ්‍ය ඇමැති අජිත් පී ‍පෙ‍රේරා මහතා - දණ්ඩනයන් සම්බන්ධ‍යෙන් රටක් ‍ලෙස අපි ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයකට එන්න ඕන. පානදුර මහාධිකරණය විසින් ‍මෑත කාල‍යේ දී 40කට පමණ මරණ දඬුවම නියමකර ති‍බෙනවා. ‍මෙවැනි අය සම්බන්ධ‍යෙන් ‍දේශපාලන ‍භේදයකින් ‍තොරව යම්කිසි තීන්දුවක් ගතයුතු ‍වෙනවා.

පත්කළ මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා (එ.ජා.ප ) - යුද්ධ‍යෙන් පසුව ‍මේ ර‍ටේ සංහිඳියාව ‍වෙනු‍වෙන් ‍හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ මහතා (එ.ජ.නි.ස ) - ජාත්‍යන්තර වශ‍යෙන් ප්‍රමිති ‍සොයාබලා බන්ධනාගාර අලුතින් ඉදිකරන්න පියවර ගත්තා. ‍

පත්කළ මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා මුලසුනට පැමිණි‍යේය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී වඩි‍වෙල් සු‍රේෂ් මහතා (එ.ජා.ප) - අද කඳුකර‍යේ ‍දෙමළ ජනතාවට නිදහස ලැබී ති‍බෙනවා. ඉඩමක් ‍නොමැති අයට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා‍දෙමින් එම ජනතාවට ‍ගෞරවයක් ලබා දී ති‍බෙනවා.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී රන්ජිත් සොයිසා මහතා (එ.ජ.නි.ස) - මේ ජනතාවගේ ජිවන තත්ත්වය ගත්තම ආණ්ඩු කිහිපයක් පත්වුනත් මේ ජනතාවට වැඩක් වෙලා නැහැ කියා තේරෙනවා.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී අරවින්ද කුමාර් මහතා (එ.ජා.ප) - අද වතුකර‍යේ අලුතින් ගම්මාන ඇතිකර‍ගෙන යනවා. පර්චස් 7ක ඉඩමක් වතු කම්කරුවන් ‍වෙනු‍වෙන් ලබා‍දෙනවා. ‍

‍මොණරාගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලසුනට පැමිණි‍‍යේය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතා (එ.ජ.නි.ස) - උගත්, බුද්ධිමත් පිරිසක් ‍මේ බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා. ඔවුන්ගෙන් අ‍පේ ර‍ටේ ආර්ථිකයට ගතයුතු ‍බො‍හොමයක් ති‍බෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක් සිරකරු‍වකු සඳහා වර්ග අඩි 54ක් අවශ්‍ය ‍වෙනවා. අපි ‍මේ සම්බන්ධ‍යෙන් මානුෂිකව බැලිය යුතු ‍වෙනවා.

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ඇමැති රිෂාඩ් බදුර්දීන් මහතා - ආගම් ‍හෝ ජාති වශ‍යෙන් බේද ‍නොමැතිව අපි අතර සමඟිය සහජීවනය ඇතිකළ යුතු ‍වෙනවා. ‍

පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරී‍මේ රාජ්‍ය ඇමැති එම්.එල්.එම් හිස්බුල්ලා මහතා - රට ‍ගොඩනැගිම සඳහා සංවර්ධනය සඳහා යුද්ධයක් ඇති ‍නොවීමටත් ජනතා සමගියක් ‍ගොඩනැගිමට ‍මේ අමාත්‍යාංශ ‍ගොඩනඟා ති‍බෙනවා. යහපාලන රජ‍යෙන් සියලු නැවත පදිංචි කිරිම් කළ පසු ‍මෙවන් අමාත්‍යාංශයක් නැවත ස්ථාපිත කළ යුතු වන්නේ නෑ.

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමැති පී.දිගම්බරම් මහතා - වතු කම්කරු ජනතාවට පහසුකම් ලබා‍දෙන්නට අපි කටයුතු කරනවා. වතු කම්කරු ජනතාවට අවශ්‍ය නිවාස ලබා‍දෙන්නට පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා. ‍‍මේ වනවිට ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කරමින් සිටිනවා. ලයිම් කාමර ‍වෙනුවට ‍තනි තනි නිවාස ලබා‍දෙන්නට පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා. ‍මෙ‍තෙක් අ‍පේ ජනතාවට බිම් අඟලක් ‍හෝ අයිතිව තිබු‍ණේ නැහැ. නමුත් ඉතිහාස‍යේ පළමු වරට එම ජනතාවට නිවාස ‍දෙන්නට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ජනාධිපතිවරයා අතින් තලවකැ‍ලේ දී පවුල් 25 ට ඉඩම් ඔප්පු ලබාදුන්නා. 2018 වස‍රේ දී නිවාස 64ක් සඳහා ඉඩම් ඔප්පු ලබා‍දෙනවා. ඒ ව‍ගේම තවත් 3000 ට ඉඩම් ඔප්පු ලබා‍දෙනවා. ‍මේ වනවිට 6000 ට ඉඩම් ඔප්පු ලබා‍දෙන්නට පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා.

පසුගිය වසරවල අපි විශාල නිවාස සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය කළා. ‍මේ වනවිට විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල නිවාස ඉදිකරමින් ති‍බෙනවා. නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල පමණක් ‍නොව ර‍ටේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම වතු ජනතාව ‍වෙනු‍වෙන් නිවාස ලබා‍දෙනවා. වතු ප්‍ර දේශවල අද නායයාම් ද දක්නට ලැ‍බෙනවා. ඒ ජනතාවට විකල්ප ඉඩම් ලබා‍දෙන්නට පියවර ගන්නවා. ඉන්දීය ආධාර යට‍තේ නිවාස ඉදි‍වෙමින් ති‍බෙනවා. ඉන්දීය නිවාස ‍යෝජනා ක්‍රමය යට‍තේ නිවාස 1300ක කටයුතු අවසන් වී ති‍බෙනවා. ඉන්දීය නිවාස ‍යෝජනා ක්‍රම‍යේ ‍දෙවැනි අදියර දිස්ත්‍රික්ක පහක ක්‍රියාත්මක ‍වෙනවා. නිවාස 10000ක් නිර්මාණ්‍ය කරන්න ඉන්දීය රජ‍යෙන් මූල්‍යාධාර ලබාගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ති‍බෙනවා.

පසුගිය වසරවල ඇමැතිවරුන් ‍ලෙස කටයුතු කළ අය ඉඩම් ඔප්පු ලබා දී තිබුණා නම් අද වන විට තත්ත්වය ‍වෙනස්. 2016 වස‍රේ දී නිවාස 600 ට ‍සෙවිලි තහඩු ලබාදුන්නා. වතු ප්‍රදේශවල ළමයින්ගේ ‍පෝෂණය නංවන්නට ද පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා. ‍මේ කටයුතු ‍වෙනු‍වෙන් සහාය ලබා‍දෙන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට ම‍ඟේ ස්තුතිය පිරිනමනවා.

ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා ඇමැති ම‍නෝ ග‍නේෂන් මහතා - අපේ ර‍ටේ ජාතික සංහිඳියාව ‍ගොඩනඟන කාර්යය අපහසු නැහැ. ඒ ඉලක්කයට ළඟාවී‍මේ විශ්වාසය අපිට ති‍බෙනවා. ර‍ටේ සෑම තැනකම ජීවත්වන ජනතාවට යහපත් පණිවුඩයක් ‍දෙනවා ර‍ටේ අනාගතය සම්බන්ධ‍යෙන්. භාෂා ක්‍ෂේත්‍රයේ උපාධියක් ලබාදිය හැකි ‍ලෙස භාෂා පුහුණ ආයතනය දියුණු කරන්න අ‍පේක්ෂා කරනවා. කිලි‍නොච්චි‍යේ නිර්මාණය වන මධ්‍යස්ථානය අවසන් අදියරට ලංව ති‍බෙනවා. උතුරු නැ‍ගෙනහිර ප්‍රදේශවල සමාජ ආර්ථික කරුණු සම්බන්ධ‍යෙන් අපිට ලිඛිතව දන්වන්න. එවිට අපිට ඒ සම්බන්ධ‍යෙන් ක්‍රියාත්මක වන්න පුළුවන්. රටපුරා ති‍බෙන සෑම ආයතනයකම භාෂා ‍දෙ‍කෙන් කතා කරන්න හැකිනම් එය අගය කරනවා. එවැන්නක අවශ්‍යතාවය ති‍බෙනවා.

සිංහල රාජ්‍ය භාෂාව ‍ලෙස ප්‍රකාශ වූ පසුව ‍දෙමළ රාජ්‍ය භාෂාව සඳහන්ව ති‍බෙනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ‍යේ මන්ත්‍රීවරුන් ද ජාතික සහජීවනය, සමඟිය හා එක්සත් කම ‍වෙනු‍වෙන් කතා කිරීම සම්බන්ධ‍යෙන් සතුටු ‍වෙනවා. ඒ අනුව අපිට ‍අ‍පේ බලා‍පො‍රොත්තු ඉටුකර ගන්නට පුළුවන් ‍වෙනවා. මන්ත්‍රීවරු ප්‍රගතිශීලී මත ඉදිරිපත්කර ති‍බෙනවා. අපි ‍දේශපාලන වශ‍‍යෙන් මත ‍දෙකක සිටියද ‍මෙවැනි කාරුණුවල දී එකට සිටිය යුතු ‍වෙනවා. ‍දෙමළ ජනතාවට ‍මෙන්ම මුස්ලිම් හා කදුරට ජනතාවට ද විවිධ ප්‍රශ්න ති‍බෙනවා. ඒවා විසඳී‍මේ අරමුණින් ‍මේ කටයුතු සිදුකරනවා. ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කවර ‍හෝ තැනක උල්ලංඝනය ‍වෙනවා නම් ඒවා නිවැරැදි කළයුතු ‍වෙනවා. ‍මේ ර‍ටේ ති‍බෙන විවිධ රාජ්‍ය ආයතන පුහුණු කිරීම් කර‍ගෙන යනවා. ‍මේ වනවිට 30, 000 ක් පමණ පුහුණුකර ති‍බෙනවා. ‍මේ වැඩසටහන ලබන වස‍රේ දීද කරන්න අ‍පේක්ෂා කරනවා.

‍දෙමළ නිලධාරීන්ට සිංහල සංස්කෘතිය, ඉතිහාසය පිළිබඳ ‍මෙන්ම සිංහල නිලධාරීන්ට ‍දෙමළ සංස්කෘතිය සහ ඉතිහාසිය සම්බන්ධ‍යෙන් දැනුවත් කරන්නට අ‍පේක්ෂා කරනවා.

ගුවන් විදුලිය ද සම්බන්ධ කර‍ගෙන භාෂාව සම්බන්ධ‍යෙන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ශිෂ්‍යයන් 2, 000 ට පමණ අධ්‍යාපන උපකරණ ලබා දී ති‍බෙනවා. භාෂාව පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමට ද පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා. ඒ ව‍ගේම නවීන තාක්ෂණය ‍යොදා ගන්නට ද අ‍පේක්ෂා කරනවා. කැ‍නේඩියානු ආධාර යට‍තේ ලබන වස‍රේ දී අ‍පේ අමාත්‍යාංශයට ආධාරයක් ලැබීමට නියමිතව ති‍බෙනවා. ලබන වස‍රේ භාෂා සහායකයින් 3000ක් බඳවා ගන්නට සැලසුම්කර ති‍බෙනවා. පුහුණුවකින් පසුව ඔවුන් රාජ්‍ය ආයතන ‍වෙත බඳවා ගන්නවා. ජාතික ප්‍රශ්නයට ලබන වස‍රේ සිට විසඳුම් ලැ‍බෙයි කියා විශ්වාස කරනවා.

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු ඇමැති ඩී.එම් ස්වාමිනාදන් මහතා - නැවත පදිංචි කිරී‍මේ කටයුතු ‍වෙනු‍වෙන් පසුගිය 2016 වස‍රේ දී රුපියල් මිලියන 16, 000ක් පමණ ‍වෙන්කර ති‍බෙනවා. උතුරු නැ‍ගෙනහිර ජනතාවට අවශ්‍ය යටිතල පහුසකම් දියුණු කරන්න අපි මුදල් ‍වෙන්කර ති‍බෙනවා. යුද්ධ‍යෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව ‍වෙනු‍වෙන් ‍මෙ‍ලෙස සහන ලබා‍දෙන්නට අ‍පේ රජයට හැකියාව ලැබී ති‍බෙනවා. යුද්ධ‍යෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව ‍වෙනු‍වෙන් කළ ‍සේවාව නිසා දරිද්‍රතාව‍ය අවම කර ගන්නට හැකියාව ලැබී ති‍බෙනවා. ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වූවන්ට කෘතීම පාද ලබා‍දෙන්නට ද පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා. අ‍පේ අමාත්‍යාංශයට ‍වෙන්කරන ලද මුදලින් සියයට 92ක් පමණ වියදම්කර ති‍බෙනවා. සංහිඳියා ‍කොමිස‍මේ නිර්දේශ සම්බන්ධ‍යෙන් ද අ‍පේ අවධානය ‍‍යොමුකර ති‍බෙනවා.

අ‍පේ අමාත්‍යාංශය යට‍තේ විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ති‍බෙනවා. විවිධ ව්‍යාපෘති ‍වෙනු‍වෙන් මිලියන ගණනින් මුදල් ‍වෙන්කර ති‍බෙනවා. ‍මේ මුදල් ප්‍රතිපාදන අ‍පේ අමාත්‍යාංශයට ‍තවදුරටත් ‍වෙන්කර දුන්නොත් ‍මේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව කරන්න පුළුවන්. බන්ධනාගාරවල තදබදය අඩුකරන්න අඟුණ‍කොලපැලැස්ස නවීන බන්ධනාගාරයක් ඉදිකර ති‍බෙනවා. වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ‍වෙනත් ස්ථානයකට ‍ගෙනයන්න අ‍පේක්ෂා‍ කරනවා. විදුලි සං‍දේශ අමාතයාංශය හරහා අවශ්‍ය ‍තොරතුරු ලබා ගන්නවා. ‍බන්ධනාගාරය තුල සිදුවන නීති වි‍රෝධී කටයුතු වැලැක්වීමට පියවර ‍ගෙන ති‍බෙනවා. හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ‍මේ වස‍රේ දී උතුරු පළා‍තේ ‍කෝවිල් 548ක සංවර්ධනය ‍වෙනු‍වෙන් කටයුතු කරනවා.

පාර්ලිමේන්තුව අද (08) දා පෙරවරු 9.30ට යළි රැස්වේ.


නව අදහස දක්වන්න