සුරා බදු ආඥා පනත සංශෝධන පනත පාර්ලිමේන්තුවට | දිනමිණ

සුරා බදු ආඥා පනත සංශෝධන පනත පාර්ලිමේන්තුවට

සුරාබදු (සංශෝධන ) ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන පනත් කෙටුම්පත අද (11) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පනත් කෙටුම්පත සභාවට ඉදිරිපත් කළේ ය.


නව අදහස දක්වන්න