2017 වසරේ වැදගත් සිදුවීම් - VIDEO | දිනමිණ

2017 වසරේ වැදගත් සිදුවීම් - VIDEO

පසුගිය 2017 වර්ෂයේ මෙරට සහ ජාත්‍යන්තරය තුල සිදු වූ වැදගත් සදුවීම් සාරාංශ ගතකොට ඔබට තිිලිණ කිරීමට දිනමිණ අප තීරණය කළා‍. 

ඔබගේ පහසුව තකා 2017 වර්ශය මාසයෙන් මාසය නැරඹීමට වීඩියෝ 12ක් ලෙස පහත දක්වා ඇත.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


නව අදහස දක්වන්න