ගාල්ල ජාතික නිදහස් සමරුව | දිනමිණ

ගාල්ල ජාතික නිදහස් සමරුව

70 වැනි නිදහස් ජාතික දිනයට සමගාමීව පවත් වනු ලබන ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ජාතික නිදහස් සමරුව ඊයේ (04) ගාල්ල බස්නැවතුම් පොළ ඉදිරිපිට දී දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේක්ම ආර්. සි. ද සොයිසා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති අයුරු. ඡායාරූපය-ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සමූහ 


නව අදහස දක්වන්න