අත්කම් දියුණුවට මිලි­යන 25ක් | දිනමිණ

අත්කම් දියුණුවට මිලි­යන 25ක්

දිවයින පුරා විසිරී සිටින සාම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටුවීමේ අරමුණින් හස්ත කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 25 ක් වෙන් කරතිබේ.

මේ වන විට මීට අදාළ ව්‍යාපෘති යෝජනා ලබා දෙන ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත දන්වා යවා ඇත. මේ අනුව හදුනා ගන්නා ව්‍යාපෘති සදහා මෙම මුදල් වැය කර තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සාම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින ශිල්පීන් සදහා පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීමද සිදු කරන අතර මෙමගින් වෙළඳපොළ ප්‍රවර්ධනයට අවශ්‍ය නව නිර්මාණ බිහි කිරීම සදහා අවශ්‍ය ශිල්පීය දැනුම ලබා දීමට අවකාශ සැළසී තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය තුලින් වෙළඳපොළ ශක්තිමත් කිරීම , නවීන උපකරණ හඳුන්වා දීම හා නව තාක්ෂණය හා දැනුම ලබා දීම සිදු කෙරේ. හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියැලි කර්මාන්ත කරුවන්ගේ ආදායම වර්ධනය කිරීම සදහා සෘජු දායකත්වයක් ලබා දීමටද මෙමගින් අපේක්ෂා කෙරේ.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...