නාවලපිටිය මාපකන්ද මාර්ගයට කාපට්: | දිනමිණ

නාවලපිටිය මාපකන්ද මාර්ගයට කාපට්:

 නාවලපිටිය සිට දෙකිද වෙරළුගස්හින්න හරහා මාපකන්ද මාර්ගය කාපට් කර සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු පසුගියදා ආරම්භ කෙරිණි. එහි නිරීක්ෂණය සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සහභාගි විය.

මේ පාලම ඉදිකිරීමට පෙර ජනතාව ගමන් කර ඇත්තේ පුවක් කොට දමා සාදා ගත් තාවකාලික ඒදණ්ඩකිනි. මන්ත්‍රීවරයා ඇතුළු පිරිස පාලම නිරීක්ෂණය කරන අයුරු.

ඡායාරූපය - ගඟඉහළ සමූහ 


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...