ලොව උසම හෝටලය ඩුබායි හි විවෘත වෙයි | දිනමිණ

ලොව උසම හෝටලය ඩුබායි හි විවෘත වෙයි

 සැතපුම් කාලකට ආසන්න උසකින් යුත් ලොව උසම හෝටලය ගෙවෝරා ඩුබායි හි දී විවෘත විය. මහල් 75කින් සමන්විත මෙම හෝටලයේ උස මීටර් 356 කි. ගෙවෝරා හොටලය කාමර 528කින් සමන්විතය.

ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල වන බර්ජ් ඛලිෆා ද පිහිටා ඇත්තේ ඩුබායි නගරයේ වන අතර එහි උද සැතපුම් භාගයක් එනම් මීටර් 828 කි. 


නව අදහස දක්වන්න