ධර්මය තුලින් ආදරය දකිමු... | දිනමිණ

ධර්මය තුලින් ආදරය දකිමු...

මනරම්, කඩවසම්, ලාලිත්‍ය, රිද්මය, ප්‍රභාෂ්වර බව සමඟ පසුවන තාරුණ්‍ය හා අත්වැල් බැඳ ගත් ධර්මතාවය "ආදරය" පිළිබඳ ගෝණදෙනියාගම ධීරානන්ද හිමි සමඟින් ...Love through Dhamma....ධර්මය තුලින් ආදරය දකිමු...


අදහස් 1ක් ඇත

prasnayak naha dharmayen adaraya jaya gannoya!

නව අදහස දක්වන්න