නීතිය හා සාමය ධූරයේ රංජිත් මැද්දුම බංඩාර දිව්රයි | දිනමිණ

නීතිය හා සාමය ධූරයේ රංජිත් මැද්දුම බංඩාර දිව්රයි

නීතිය හා සාමය අමාත්‍ය ධූරයේ රංජිත් මැද්දුම බංඩාර දිව්රුම් දී තිබේ.

එ් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ.

නව අදහස දක්වන්න