අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

දේවගැති විල්මට් ගුණරත්න එසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් දේවස්ථානය රඹුක්කන අශෝක,​ වැලිගමුව,​ පරාක්‍රම හා සුජාතා යන විද්‍යාලවල සේවයේ නියුතු වූද,​ රූත් ඔගීලියාගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ රුක්ෂිණි,​ දිනුෂි,​ ශෙරන්ති යන අයගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ කිත්මල්ගේ මාමා වූද,​ රඹුක්කන එසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් දේවස්ථානයේ දේවගැතිතුමාව සිටි විල්මට් ගුණරත්න ස්වර්ගස්ථ විය. අවසන් කටයුතු 2018.03.14 දින ප.ව. 4.00 ට රඹුක්කන කිරිවල්ලාපිටිය පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කරනු ලැබේ. රඹුක්කන එසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් දේවස්ථානයේදී ආගමික කටයුතු ප.ව. 2.30 ට ආරම්භ කෙරේ.
030768

 


නව අදහස දක්වන්න