අම්පාර ගැන, මේජර් ජෙනරාල් මහින්ද මුදලිගේ කියන කථාව | දිනමිණ

අම්පාර ගැන, මේජර් ජෙනරාල් මහින්ද මුදලිගේ කියන කථාව

අම්පාර ගැන, මේජර් ජෙනරාල් මහින්ද මුදලිගේ කියන කථාව | அம்பாறை பற்றி மேஜர் ஜெனரல் மஹிந்த முதலிகே | Major General Mahinda Mudalige Talks About Ampara Incident


නව අදහස දක්වන්න