පාර වැරදිලා... | දිනමිණ

පාර වැරදිලා...

මාර්ග අංක 211 දිවුලපිටිය ගම්පහ මාර්ගයේ දිවුලපිටිය සිට ගම්පහ දක්වා ධාවනය වූමාර්ගස්ථ මඟී ප්‍රවාහන අධිකාරියට අයත් බස්රථයක් පාර සොයා ගැනීමට අපහසුව දොඹවල වෙල්යාය ඔස්සේ ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළ අයුරු.

ඡායා උඩුගම්පොළ සමූහ


අදහස් 1ක් ඇත

This is R. No 270 Airport - Gampaha bus. Not Divulapitiya Gampaha

පිටු

නව අදහස දක්වන්න