උතුරේ වර්තමාන තත්ත්වය - මේජර් ජෙනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි - VIDEO | දිනමිණ

උතුරේ වර්තමාන තත්ත්වය - මේජර් ජෙනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි - VIDEO

උතුරේ වර්තමාන තත්ත්වය පැහැදිලි කරමින්  උතුරු පළාත්  ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි  දිනමිණ අන්තර්ජාල ප්‍රකාශනයට ලබාදුන් විශේෂ ප්‍රකාශය .


නව අදහස දක්වන්න