මහ කන්නය සඳහා ගොවීන්ට කෝටි 700ක් | දිනමිණ

මහ කන්නය සඳහා ගොවීන්ට කෝටි 700ක්

මෙවර මහ කන්නයේ වී වගා කරන ගොවීන් සඳහා පොහොර ලබාදීමට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රුපියල් මිලියන 7000ක් නිකුත් කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

ඒ අනුව අද දිනයේ රුපියල් මිලියන 1500ක් නිකුත් කිරීමට නියමිත බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත් රුපියල් මිලියන 5500ක් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් මේ වන විටත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දී ඇති බව ද සදහන්.

මහාභාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කර ඇති මුදල් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ ගොවීන්ගේ බැංකු ගිණුම්වල තැන්පත් කිරීමට නියමිතයි.

පොහොර සහනාධාර ලබාගන්නා ගොවීන්ගේ දත්ත පද්ධතියක් මේ වන විට සකස් කර ඇති අතර ලබන වසරේ සිට එම ගොවීන්ට අදාළ මුදල මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් සෘජුවම ඔවුන්ගේ ගිණුම්වලට බැරකෙරෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.


නව අදහස දක්වන්න