මෙහෙම කළොත් ලංගම ගොඩ | දිනමිණ

මෙහෙම කළොත් ලංගම ගොඩ

ශ්‍රී ලංගම ආදායම වැඩිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංගම බස්රථ තුළින් ගමන් ගන්නා මඟීන්ට තෑගි ලබාදීමක් තුළින් සිදුකළ හැකිය. අප පාසල් යන කාලයේ මෙවැනි ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කළ අයුරු අපට මතකය.

එහිදී අප සිදුකළේ අදාළ ඩිපෝවල ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන වෙනම එකතු කර තබා එම දිනුම් අංක අදාළ මාසය අවසානයේදී ශ්‍රී ලංගමය තුළින් ප්‍රසිද්ධ කළ පසු අංක ගළපා අදාළ තෑගි ලබාගැනීමය.

ශ්‍රී ලංගම සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතා ෙම් සඳහා අවධානය යොමුවේවායි කවදත් ශ්‍රී ලංගමට ලැදි අපගේ ප්‍රාර්ථනාවයි.

නිශාන්ත අබේවික්‍රම
කිරිවත්තුඩුව-හෝමාගම

 


නව අදහස දක්වන්න