පස්සර ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ අභයදාන පින්කම | දිනමිණ

පස්සර ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ අභයදාන පින්කම

පස්සර ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කර‍න ගවයන්ට අභය දානය ලබාදීමේ වැඩසටහනේ තෙවැනි අදියර පසුගිය දා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය බෝධි මළුවේදී සංවිධාන කර තිබිණි.

එදින කිරි දෙනුන් තිදෙනකුට අභය දානය ලබාදී දුෂ්කර ගම්මාන තුනක ගොවි පවුල් තුනකට නඩත්තුව සඳහා බාර දෙනු ලැබූහ.

පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිමේෂා ප්‍රියංගී වනසිංහ මහත්මිය කිරි දෙනුන් වෙනුවෙන් වූ ගිවිසුම් පත් එම පවුල්වලට බාරදුණි.

මේ අවස්ථාවට සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආසිරි සේනානායක, පරිපාලන නිලධාරිනී ශිරෝමිකා රෝෂිණී විතාන, ග්‍රම නිලධාරී ඒ. ඇම්. චන්දන මහත්ම මහත්මීන් සමඟ ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ සියලුම නිලධාරීහු ද සහභාගි වී සිටියහ.

සටහන හා ඡායාරූපය - පස්සර සමූහ උබයරත්න වනසිංහ


නව අදහස දක්වන්න