උතුරු සහ නැ‍ඟෙනහිරට නිවාස 40,000ක් | දිනමිණ

උතුරු සහ නැ‍ඟෙනහිරට නිවාස 40,000ක්

 උතුරු සහ නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වල නැවත පදිංචි කරන ලද අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා ස්ථිර නිවාස 40,000ක් ඉදි කිරීමට නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු ඇමැති ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඇමැති මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඒ අනුව, උතුරු නැ‍ඟෙනහිර ප්‍රදේශවල නැවත පදිංචි කරන ලද අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා කොන්ක්‍රීට් පැනල තාක්ෂණය භාවිත කරමින්, වර්ග අඩි 650කින් යුත් ස්ථිර නිවාස 40,000ක් වසර දෙකක කාලසීමාවක් තුළ ඉදි කිරීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වල පැවති ගැටුම් හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්ව අවතැන්ව සිට නැවත පදිංචි කරවන ලද අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුවට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දීමේදී රජයේ මැදිහත්වීම යටතේ මහා පරිමාණ නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. 


නව අදහස දක්වන්න