ගුවන් ගමන් වාර කිහිපයක වේලාවන් වෙනස් වෙයි | දිනමිණ


 

ගුවන් ගමන් වාර කිහිපයක වේලාවන් වෙනස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හෙට (03) දිනය තුළ ගුවන් ගමන් වාර කිහිපයක පිටත්වීමේ සහ පැමිණීමේ වේලාවන් වෙනස් වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පවසයි.

ඉන්දින් සාගර මුහුදු සීමාවේ සිදු කිරීමට නියමිත අත්හදා බැලීමක් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ගුවන් සමාගම සඳහන් කරයි

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු 1979 අංකය ඇමතීමෙන් ලබාගත හැක.

UL318/19

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 00.35 ක්වාලාලාම්පූර් පෙ.ව 6.55
ක්වාලාලාම්පූර් පෙ.ව 7.55  කොළඹ පෙ.ව 9.00

2. UL306/7

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 00.01 සිංගප්පූරුව පෙ.ව 6.40
සිංගප්පූරුව පෙ.ව 7.40 කොළඹ පෙ.ව 9.00

3. UL402/3

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 00.45 බැංකොක් පෙ.ව 5.50
බැංකොක් පෙ.ව 6.50 කොළඹ පෙ.ව 8.40

4.  UL314

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 06.30 ක්වාලාලාම්පූර් ප.ව 12.50

5.  UL302

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 06.25 සිංගප්පූරුව ප.ව 13.00

6.  UL318

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 00.35 ක්වාලාලාම්පූර් පෙ.ව 06.55

7.  UL306

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 00.01 සිංගප්පූරුව පෙ.ව 6.40

8.  UL402

පිටත්වීම පිටත්වීමේ වේලාව ළඟාවීම ළඟාවන වේලාව
කොළඹ පෙ.ව 00.45 බැංකොක් පෙ.ව 05.50

 

නව අදහස දක්වන්න