සධාරණීය රෝයි ඔබට සුභ ගමන් | දිනමිණ

සධාරණීය රෝයි ඔබට සුභ ගමන්

ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට සේවාවට විශිෂ්ඨ මෙහෙයක් කළ ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක, ලෙස රොයි සිල්වා 

ඔබටයි මේ උපහාරය.......


නව අදහස දක්වන්න