ඉතිං ඔබ සාමයෙන් විවේක ගන්න | දිනමිණ

ඉතිං ඔබ සාමයෙන් විවේක ගන්න

ළබැදි මිතුර චාමර ලක්ෂාන්, ඔබටයි මේ උපහාරය

ඉතිං ඔබ සාමයෙන් විවේක ගන්න.....


නව අදහස දක්වන්න