ආණ­ම­ඩුව පොලි­සියේ අර්ධ වාර්ෂික පරී­ක්ෂ­ණ­යෙන්... | දිනමිණ

ආණ­ම­ඩුව පොලි­සියේ අර්ධ වාර්ෂික පරී­ක්ෂ­ණ­යෙන්...

ආණ­ම­ඩුව මුල­ස්ථාන පොලි­සියේ 2018 වසරේ මුල් අර්ධ වාර්ෂික පරි­ක්ෂ­ණය පුත්ත­ලම කොට්ඨා­සයේ පොලිස් අධි­කාරි චන්ද්‍ර­සේන ජය­කොඩි මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පොලිස් ස්ථාන පරි­ශ්‍රයේ දි පැවැ­ත්විණි. එහිදි පොලිස් අධි­කා­රි­ව­රයා පොලිස් නිල­ධා­රින් පරික්ෂා කළ අයුරු. ආණ­ම­ඩුව මුල­ස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරි­ක්ෂක ආර්.බී.යු. රත්න­ම­ලල මහතා ද පසෙ­කින් සිටි .

මුන්නේ­ශ්ව­රම සමුහ ඊ.සී.ප්‍රනාන්දු


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...