ක්‍රියාත්මක දුම්රිය වාර 08ත් අහෝසියි - UPDATE | දිනමිණ

ක්‍රියාත්මක දුම්රිය වාර 08ත් අහෝසියි - UPDATE

විසඳුමක් නොලැබීම නිසා, දැනට ක්‍රියාත්මක දුම්රිය වාර 08ත්, අද පස්වරුවෙන් පසු අත්හිටුවා, අඛණ්ඩව වර්ජනයේ නිරත වන බව, දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කර තිබේ.

දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව - දුම්රිය 08 ක් කොළඹට - UPDATE

දුම්රිය වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කරයි.

එම වෘත්තීය සමිති වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඊයේ පස්වරුවේ පිටත්වූ දුම්රිය 08 ක් අද පෙරවරුවේ කොළඹට යළි ධාවනය කරන බවයි.


නව අදහස දක්වන්න