ගංගා නදියෙන් ජලය ගැනීමේ උත්සවයට ජනගඟක් | දිනමිණ

ගංගා නදියෙන් ජලය ගැනීමේ උත්සවයට ජනගඟක්

හින්දු බැතිමතුන් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන " කන්වර් යාත්‍රා" ගංගා නදියෙන් ජලය ගැනීමේ උත්සවයට නන් දෙසින් ඇදී එන ජන ගංගාවයි මේ. ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ වරක් ෂිව දෙවියන් විෂක් ශරීර ගත වීම නිසා නිල් පැහැයට හැරුණ බවත් ගංගා නම් නදියෙන් ජලය පානය කිරීමෙන් ජීවිතය බේරා ගැනුණු බවත්ය. එබැවින් ෂිව දෙවියන් නමින් ගංගා නදියෙන් ජලය ලබා ගෙන පූජනීයස්ථාන වෙත ගෙන යාම මෙසේ වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබයි. මෙය කන්වර් යාත්‍රා නමින් හැඳින්වේ.


නව අදහස දක්වන්න