රාජ්‍ය ආයතන වැටුප් විසමතා ඉවත් කරන්න කොමිසමක් | දිනමිණ

රාජ්‍ය ආයතන වැටුප් විසමතා ඉවත් කරන්න කොමිසමක්

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් වැඩි කිරීමට හා විසමතා ඉවත් කිරීමට නව වැටුප් කොමිසන් සභාවක් පත් කෙරේ.

සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් වැඩි කිරීමට මෙන්ම දුම්රිය සේවාව ඇතුළු වැටුප් විසමතා පවත්නා ඇතැම් සේවාවන්හි එම විසමතාවන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශේෂ වැටුප් කොමිසමක් පත්කරනු ලැබේ.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අැමැති මංගල සමරවීර මහතා ඇමැති මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් අනුව මෙම වැටුප් කොමිසම පත් කිරීමට ඊයේ දින (14) අැමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි. රාජ්‍ය අංශයේ දැනට පවත්නා වැටුප් හා දීමනා සම්බන්ධයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ වැටුප් චක්‍රලේඛවල විධිවිධාන කෙරෙහිද අවධානය යොමු කැර ඒ හරහා රාජ්‍ය සේවයට ඇති වන්නා වූ බලපෑම් අධ්‍යයනය කැර අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මෙම කොමිසමට මාස දෙකක කාලයක් ලබාදී ඇත.

මෙම කොමිසන් සභාවේ නිර්දේශය පරිදි දුම්රිය සේවාවද ඇතුළු වැටුප් විෂමතා පවත්නා රාජ්‍ය ආයතනවල වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරමින් සමස්ත රාජ්‍ය සේවය සඳහාම නව වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට ආණ්ඩුව අපේක්ෂා කරයි.


නව අදහස දක්වන්න