කොකා-කෝලා කතරගම පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනේ දී PET බෝතල් කි.ග්‍රෑ. 4000ක් එක්රැස් කරයි | දිනමිණ

කොකා-කෝලා කතරගම පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනේ දී PET බෝතල් කි.ග්‍රෑ. 4000ක් එක්රැස් කරයි

කොකා-කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම (CCBSL) 2018 ජුලි මස පැවැති කතරගම ඇසළ උත්සවය අතරතුර දී Eco-Spindles Pvt Ltd සහ කතරගම කමිටුව සමඟ හවුල්කාරිත්වයෙන් PET ප්ලාස්ටික් බෝතල් එක්රැස් කර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළේය.

වැඩසටහන අතරතුර දී ප්ලාස්ටික් බෝතල් 100, 000ක් පමණ (කි.ග්‍රෑ. 4, 000ක් පමණ) එක්රැස් කෙරිණ. Eco- Spindles Pvt Ltd දියුණු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් මේ බෝතල් කොසු හා බුරුසු බවට පරිවර්තනය කරනු ඇත.

කතරගම පිරිසිදු කිරීම, ශ්‍රී ලංකාව තුළ දී කොකාකෝලා සමාගම අලෙවි කරන සෑම බෝතලයක් ම පාහේ එක්රැස් කර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට සහාය වීමේ අපේක්ෂා සහගත පරමාර්ථය ඇතිව කොකා-කෝලා සමාගම දියත් කළ ‘Give Back Life’ පරිශ්‍රමයේ කොටසකි.

පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන වගකීම් සහගතව කසළ බැහැර කිරීමේ සහ හැකිතාක් දුරට නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම ද ඇති කළේය.

කතරගම උත්සව කමිටුව, විශේෂයෙන්ම පරිසර සංගමය, ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ආයතනය වන Eco-Spindles සමාගම සහ ප්‍රදේශය අධීක්ෂණය කරන කොකා-කෝලා මාතර අලෙවි කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ස්වේච්ඡා සේවකයෝ වැඩසටහනේ මූලිකත්වය ගනිමින් උරෙනුර ගැටී වැඩ කළහ. මේ පිරිසිදු කිරීමේ හා එක්රැස් කිරීමේ වැඩසටහනේ දී භාවිත කෙරුණු අත්වැසුම් හා පොලිතීන් මලු ද ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරිණ.


නව අදහස දක්වන්න